Telkom (TKG) – Key points from FY24 results presentation

Key points from Telkom’s (TKG) FY24 results presentation